ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 49,979.70 49,979.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 49,979.70 บาท บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 49,979.70 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 017 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
2 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Transfer Belt) 7,971.50 7,971.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 7,971.50 บาท บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7,971.50 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 016/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
3 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัมพ์) 3,103.00 3,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 3,103 บาท บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,103.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 015/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 12,130.00 12,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ ราคาที่เสนอ 12,130 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ 12,130.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 014/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
5 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Power Supply) 4,280.00 4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 4,280 บาท บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,280.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 011/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
6 จ้างทำตรายาง 4,020.00 4,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วรชิตตรายาง ราคาที่เสนอ 4,020 บาท วรชิตตรายาง 4,020.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 010/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
7 ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Step by Step ครบเครื่องเรื่องควรรู้ นำเข้า+ส่งออก สำหรับ SMEs รุ่นที่ 3 6,125.00 6,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น ราคาที่เสนอ 6,125 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น 6,125.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 008/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
8 ในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ภายในวงเงินงบประมาณ 5,250 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 5,250.00 5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น ราคาที่เสนอ 5,250 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น 5,250.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 007/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
9 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืน 3,120.00 3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น ราคาที่เสนอ 3,120 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น 3,120.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 005/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 117,721.40 117,721.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 117,721.40 บาท บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 117,721.40 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 004/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
11 โครงการ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก 2,790,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ราคาที่เสนอ 2,790,000 บาท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,790,000.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 007/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
12 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก 2,780,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,780,000 บาท บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด 2,780,000.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 002/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
13 โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก 2,997,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ราคาที่เสนอ 2,997,000 บาท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2,997,000.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 009/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561
14 โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล โดยวิธีคัดเลือก 2,694,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาที่เสนอ 2,694,000 บาท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2,694,000.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 003/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
15 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรมโลจิสติกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา บริษัท บี เอเบิ้ล บูสท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 500,000 บาท บริษัท บี เอเบิ้ล บูสท์ จำกัด 500,000.00 ราคาต่ำสุด กล.กสอ. 005/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

Total : 8553