ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ๑๗.๑-๑ การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ITC-SMEs) วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ๑๗.๑-๑ การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ITC-SMEs) ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ  พรหมมีเนตร     เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 27/11/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2