ศภ.2 กสอ. การประเมินผลการปฎิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ(Key Performance Indicator : KPI)

วันที่เผยแพร่ : 26/03/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศภ.2 กสอ. มอบหมายให้ นายทานทัต ยมเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาคเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร“การประเมินผลการปฎิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ(Key Performance Indicator : KPI)” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลประเมินผลการปฏิบัติราชการถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบตัววัดและค่าเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้และเพื่อให้ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยการตกลงร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้ โดยระบบออนไลน์(ZOOM) โดยหน่วยงานรับผิดชอบคือ กบ.กง.กสอ

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ