You are here: พื้นที่ความรับผิดชอบ » จังหวัดพิษณุโลก


Thai English


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก (ศภ.2 กสอ.) ยินดีต้อนรับ

 

 รู้จักเรา ศภ.2 กสอ. Minimize
 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ Minimize
 
 บริการของเรา Minimize
 
 ลิงค์เว็บไซต์ Minimize
 
 จังหวัดพิษณุโลก Minimize

ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดพิษณุโลก 

      จังหวัดพิษณุโลก   เป็นจังหวัดอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ   ประมาณ  377  กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ มีเนื้อที่  10,815.8  ตารางกิโลเมตร (6,759,909 ไร่)  หรือ  ร้อยละ 6.37 ของพื้นที่ภาคเหนือ   และร้อยละ 2.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ
       ติดกับอำเภอน้ำปาด   อำเภอพิชัย   อำเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้
       ติดกับอำเภอเมือง   อำเภอสามง่าม   อำเภอวังทรายพูน  กิ่งอำเภอสากเหล็ก   จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก
       ติดกับอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย   อำเภอเขาค้อ   อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก
       ติดกับอำเภอลานกระบือ   จังหวัดกำแพงเพชร   อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย 
 
   ตราประจำจังหวัดพิษณุโลก 

                                                                รูปพระพุทธชินราช   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย   สร้างขึ้นเมื่อ 
                                                                  พ.ศ. 1900   ปัจจุบันประดิษฐานอยู่   ณ   พระอุโบสถ์   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร     
                                                                ในเมืองพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  จึงนำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด 


 
   คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก 
 
 " พระพุทธชินราชงามเลิศ          ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
   สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ          หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "

 
 
   ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
            หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่   15   สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้   แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า   “ เมืองสองแคว ” เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน    และแม่น้ำแควน้อย   หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน   เมื่อประมาณป  ี พ.ศ. 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย   ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่   ณ   ตัวเมืองปัจจุบัน   โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง

            สมัยอยุธยา    เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น    เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้ตั้งแต่   พ.ศ. 2006   จนสิ้นรัชกาลในปี   พ.ศ. 2031 ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาถึง  25  ปี   หลังรัชสมัยของพระองค์   พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง   เป็นหน้าด่านสำคัญที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า   เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดำรงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก   ระยะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นพม่า สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพชาติไทยได้

            ในสมัยรัตนโกสินทร์    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   ได้ทรงดำรงให้รื้อกำแพงเมืองพิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น            ครั้นถึงปี   พ.ศ. 2473   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โปรดเกล้าฯ   ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล   เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก           ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว   พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน

http://www.phitsanulok.go.th/

 
 คู่มือ Minimize